Условия за ползване

 I. Понятия и дефиниции:

Чл. 1.  (1) За прилагането и тълкуването на настоящите общи условия, използваните понятия и изрази ще се употребяват със следното значение:

„Сайт“ е цялата информация, всички авторски снимки и графични изображения, дизайн, текстове и други материали или ресурси, които се намират на адрес https://hmh-tm.com, както и на поддомейн на същия адрес.

„Посетител“ е всяко лице, което използва Интернет сайта https://hmh-tm.com  и/или  услуги/информация, предоставяни чрез него.

II. Общи условия:

Чл. 2. (1) Споделената на сайта информация е базирана на личен опит, обучения, изводи и наблюдения или е взета от източник, който се упоменава.

(2) Ако усетите, че този сайт не отговаря по съдържание и не резонира с Вашите интереси, възгледи и емоционалност, сте свободни да продължите по своя път! Благодаря!

III. Задължения на посетителите на сайта:

Чл. 3. Посетителят, използващ услугите и/или информацията на Сайта, се задължава:

  1. да спазва българското законодателство и настоящите Общи условия за ползване на ресурсите на сайта;
  2. да не поврежда или разрушава системи или информационни масиви (crack) поместени на страниците на уеб сайта.

Чл. 4. С приемане на настоящите Oбщи условия Посетителят декларира, че се е запознал и се е съгласил за следното:

  1. използването на Сайта и предоставената информация ще бъде изцяло на негов риск и отговорност;
  2. преди да започне да използва каквато и да е програма, практика и предоставена информация от Сайта Посетителят ще се допита първо до себе си и/или ще консултира със специалист.

IV. Интелектуална собственост

Чл. 5. (1) Всички публикации в Сайта, включително и не само, текстове, дизайн, програмни кодове, софтуер, бази данни, снимки и графични изображения и всяка друга информация, са изключителна интелектуална собственост на притежателя на авторските права и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на автора на сайта.

(2) Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в Сайта, без разрешение на притежателя на авторските права, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

Чл. 6. (1) Притежателят на авторските права не разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието на Сайта чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

(2) Препращането към материали в Сайта от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторските права на притежателя на hmh-tm.com върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.

V. Ограничаване на отговорността

Чл. 7. (1) Притежателят на авторските права предоставя достъп до съдържанието на Сайта такова, каквото е и не гарантира, че насоките в материалите в Сайта водят до целените от Посетителите резултати.

(2) Притежателят на авторските права не носи отговорност за Посетителите, ситуациите, в които попадат, загубите, вредите и пропуснатите им ползи, причинени или смятани за причинени директно или индиректно, като резултат от прилагането, интерпретацията и използването на информация, съдържаща се в публикуваните на Сайта материали.

(3) Притежателят на авторските права не носи отговорност за вреди, причинени от Посетителите на третите лица вследствие използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

(4) Сайтът съдържа препратки/линкове към други уеб сайтове на трети лица и авторът на Сайта не носи отговорност за съдържанието и последиците от използването на тези уебсайтове.

VI. Изменение на общите условия

Чл. 8. (1) Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от авторът на Сайта по всяко време, като своевременно публикува на Сайта изменените Общи условия, заедно със съобщение до Посетителите за извършените промени.

(2) Измененията в настоящите общи условия имат действие за всички Посетители на Сайта от момента на обявяването им.

VII. Други разпоредби

Чл. 9. Чрез достъпа и зареждането на Сайта, Посетителите се съгласяват да бъдат обвързани от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, като се задължават да ги спазват.

Чл. 10. Посетителите на Сайта се задължават да спазват етичните норми и да не нарушават репутацията на автора при използването на Сайта и съдържащите се в него материали.

Чл. 11. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

Чл. 12. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Посетители на Сайта считано от 11.04.2019 г.

Всички права запазени!

© hmh-tm.com

© Направи си здраве

Share
error: Content is protected !!